Sąd przyznał rację wojewodzie. Skarga Rady Miasta w sprawie Karty Równości została oddalona


Ulica “Łupaszki” zostaje w Białymstoku. Sąd oddalił skargę …
Dziś Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku przyznał rację wojewodzie i oddalił skargę rady miasta na to rozstrzygnięcie. Sąd ocenił, że takim istotnym naruszeniem prawa był np …


Sąd oddalił skargę miasta w sprawie likwidacji Pogotowia …
Wcześniej wojewoda uchylił uchwałę Rady Miasta Elbląga w sprawie likwidacji tej placówki. – Zwracam się z prośbą do Witolda Wróblewskiego oraz Michała Missana – przywróćcie do pracy pracowników, wznówcie działanie tej potrzebnej Miastu jednostki oraz wdróżcie plan naprawczy – komentuje radny miejski Piotr Opaczewski.


Wojewoda miała rację! Sąd oddalił skargę powiatu …
Sprawa znalazła się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, bo z decyzją wojewody nie zgodziła się z kolei większość w Radzie Powiatu Ostrowieckiego. Dziś Sąd oddalił skargę powiatu, a tym samym przyznał rację wojewodzie. Komisja rewizyjna m.in. kontroluje działalność zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych.


Sąd przyznał rację wojewodzie ws. wygaszenia mandatu …
Sąd przyznał rację wojewodzie ws. wygaszenia mandatu prezydentowi Radomia przez administracja w dniu 7 września 2018 [44879] Wydarzenia W piątek w wydziale zamiejscowym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zapadł wyrok ws. skargi, jaką złożył pełnomocnik prezydenta Radosława Witkowskiego na postanowienie wojewody mazowieckiego …


Jaki organ rozpatruje skargę na przewodniczącego rady
Sprawy, w których skargi na przewodniczącego zostały rozpoznane przez rady gmin, co prawda kilkakrotnie trafiały już na wokandę sądową (por. postanowienie WSA w Krakowie z 16 czerwca 2011 r., sygn. akt III SA/Kr 1102/10), ale w każdej z tych spraw sądy postanawiały o odrzuceniu skargi, a więc nie dokonywały merytorycznej oceny …


Nowe zasady składania skarg na działania sądu – Sędziowie …
W życie wchodzi bowiem nowela ustawy o ustroju sądów powszechnych (DzU z 2011 r., nr 203, poz. 1195), która wprowadza nowe zasady skarżenia się na Temidę.


Gmina ma zdolność sądową, a wójt prawo do reprezentacji …
To rada gminy, jako organ administracji publicznej, jest odpowiedzialna za jej ostateczne uchwalenie, co powinno prowadzić do wniosku, że rada gminy jest organem, o którym mowa w art. 32 ustawy …


Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)
Skarga do WSA jest środkiem zaskarżenia między innymi decyzji administracyjnych, który przysługuje po wyczerpaniu środków zaskarżenia przysługujących w ramach postępowania administracyjnego (w szczególności po złożeniu odwołania od decyzji administracyjnej).Zasady wnoszenia skargi określa Ustawa o Postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej określana jako PPSA).


Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – wzór
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) jest to pismo, w którym strona niezadowolona z rozstrzygnięcia (np. decyzji, postanowienia) organu odwoławczego, zwana również: skarżącym, wnosi prośbę do sądu o kontrolę tego rozstrzygnięcia, wskazując na błędy, jakich organ się dopuścił oraz wnioskując o uchylenie rozstrzygnięcia, a czasem nawet umorzenie postępowania.


Portal Gov.pl
Zobacz, jak załatwić sprawy związane z ubezpieczeniami w ZUS/KRUS. Sprawy urzędowe. Dowiedz się, jak załatwiać sprawy przedsiębiorcy w urzędach. Obowiązki przedsiębiorcy. Poznaj swoje obowiązki przy prowadzeniu firmy. Zezwolenia, koncesje, rejestry. Zezwolenia, koncesje, wpisy do rejestrów działalności regulowanej, świadectwa